Systemické a rodinné

KONSTELACE

a pohyby duše

„Konstelace jsou terapeutický zázrak. Odhalí jádro problému, ukáží, co s ním a léčí jej. Dotekem něčeho většího - celku, smyslu, vědomé existence - lépe poznáte i zákoutí vlastního nitra. Najdete klíč k pravým proměnám, jak uvnitř, tak kolem vás.“

Ajasta

Nejlepší je konstelace zažít,“ řekla mi nedávno jedna klientka. Proč? Protože chtít je popsat někomu, kdo na nich ještě nebyl, je celkem náročný úkol. Ale pustím se do něj, protože chápu, že si o konstelacích chcete udělat představu. Navíc věřím, že následující informace mohou být užitečné i pro zkušené kone stelující.

Oč v konstelacích jde?

Je to poradenská metoda osobního a firemního růstu a transformace. Řeší a mění především hluboce zakořeněné programy, vzorce myšlení a formy chování, převzaté po předcích a schémata, která brzdí osobní rozvoj.

Každý z nás se někdy zabývá určitým klíčovým tématem. Může se jednat o otázky lásky, partnerských vztahů, rodiny a dětí, zdraví, finanční prosperity, kariéry, duchovního vývoje. A v tom všem vás  konstelace posunou vpřed. Kromě toho vám umožní zažít hluboké propojení s ostatními... v sounáležitosti, úctě a sdílení leží budoucnost 21. století.

Konstelace vám mohou přinést:

Okamžité vysvobození i z léta řešených obtíží, nadhled nad původním problémem, radost, lehkost a vyšší míru štěstí a naplnění.

Mým učitelem konstelací je psycholog Johann Zeilhoffer, Bhagat.

V roce 2008 jsem dokončila jeho dvouletý výcvik "Systemické a rodinné konstelace a pohyby duše". Od té doby praktikuji.

Metodu a její účinky miluji. Opakovaně vidím, jak přináší oživení, dynamiku a smysl do původně zamrzlých struktur.

Konsteluji jednotlivce i skupiny. A velice se mi to líbí.

VŠE CO O KONSTELACÍCH POTŘEBUJETE VĚDĚT

1. Jak probíhá konstelační proces? Důležité pojmy

 • Lektor konstelací se nazývá konstelář.
 • Ten, kdo si přichází postavit konstelaci, je klient
 • a ti, které do ní vybere, můžeme pojmenovat konstelující.

Konstelace probíhá na předem konstelářem vymezeném prostoru, konstelačním prostoru.

Konstelace jsou zážitkovou metodou, to znamená, že v nich především prožíváte svoje pocity a vciťujete se do reakcí v těle a až následně se dostavuje pochopení, co konstelace ukazují. 

Co je to předěl?

Tento pojem zde vyzdvihuji, protože mě praxe naučila, jak je důležité jej zařazovat mezi jednotlivé skupinové konstelace. Předěl má velmi důležitou funkci: napomáhá účastníkům konstelací odpoutat se od právě prožitého a navrátit se zpátky k sobě. Tuto funkci dobře plní například volný tanec a také hra na šamanské bubny nebo různé druhy dechových meditací.

Typy konstelací

 • Ve skupině
  Jak velká by skupina „měla být“? Není to nikde určeno ani stanoveno. Podle mých zkušeností je optimální velikost skupiny někde mezi osmi až třiceti lidmi. 

Podrobně o konstelacích ve skupině

V úvodu konstelačního semináře připomenu, co jsou konstelace a jak fungují. Může následovat některá forma zpřítomnění, někdy je to dechová meditace, jindy tanec, umožňující tělu, aby vyjádřilo svoje potlačené pohyby. Poté je čas vlastní konstelace. Ke mně coby konsteláři přichází klient a krátce promluví o svém tématu pro konstelaci. Pokud je třeba, položím doplňující otázky. Poté navrhnu, jaké zástupce pro nejdůležitější lidi (nebo prvky) klientova systému má klient z přítomných vybrat, a to včetně zástupce za sebe (toho zvolí jako posledního).

Klient jde vybrat vždy jednoho ze zástupců, přistupuje blíže k jednotlivým přítomným, vnímá je a zástupce volí nikoli na základě fyzické podobnosti se svým příběhem, ale díky svému vnitřnímu pocitu, který ho nasměruje k tomu správnému člověku.

Co je důležité: každý z přítomných má právo odmítnout klientovu volbu, to znamená, že pokud se na účast v konstelaci necítí, nemusí se do ní nechat obsadit.

Jakmile klient jednoho zástupce vybere, ten si stoupne do určeného prostoru a vedle něj další a další zástupci, až vznikne řada konstelujících.

Poté klient spolu se mnou udělá nové, jednotlivé a osobní, dotazování vybraných zástupců, zda chtějí v konstelaci opravdu stát. A pokud to přítomní potvrdí, bere je vždy po jednom zezadu za ramena a zatímco vnímá a pociťuje, pomalu je vede konstelačním prostorem, až je usadí na tom pravém místě. Když to udělá s každým z nich, usadí se, a to tak, aby dobře viděl na konstelaci. V jejím průběhu se může zdvihnout a měnit svoje pozorovací místo.
 • Individuálně

  Ne každý vítá účast na skupinových konstelacích, a proto pro vás mám individuální konstelace. Probíhají na individuálním sezení. Určíte zástupce „rolí“ a pak přecházíte z jedné role do druhé. Tuto formu děláme i na vzdáleném sezení.

Dva přístupy

 • Předmětná konstelace
  Namísto lidí si do ní vyberete zastupující předměty. Anebo můžete použít papíry, na které napíšete názvy/jména zástupců „rolí“.
 • Vnitřní dialog

  Konstelujete svůj vnitřní svět, jednotlivé podosobnosti a jejich vzájemné vztahy – anebo jejich vztah k vám jako celku.

Jací zástupci v konstelacích bývají?

V rodinných konstelacích jsou důležití:

 • matka a otec,
 • sestry a bratři (někdy i ti nenarození),
 • prarodiče,
 • lidé, kteří jsou v rodu tabu (nemluví se o nich, z jakýchkoli důvodů),
 • ti, kdo závažným způsobem porušili dohodnutý řád a zákon, například se dopustili trestného činu,
 • ti, kteří zemřeli před čtyřicátým rokem věku,
 • ti, kteří se věnují povolání kněží nebo řádových sester,
 • zástupce za klienta konstelace.

V systemických konstelacích jiného než rodinného typu bývají zástupci všech klíčových prvků systému.

Klíčové výroky

V konstelačním procesu někdy přijdou stěžejní okamžiky, kdy je třeba nahlas vyslovit, co v systému nebylo řečeno a souvisí to se zamrzlými, zablokovanými vztahy. Například v rodinné konstelaci, kde stáli rodiče a jejich dcera, byli rodiče až příliš zaměřeni jeden na druhého a svou dceru jako by neviděli. Cítila se pak celý život nepřijímaná, sama a to se odráželo i v jejích partnerských vztazích.

Když ve zmíněné konstelaci přišel okamžik, kdy toto vyšlo najevo, řekla jsem zástupkyni dcery, aby s pohledem do očí řekla rodičům z hloubi duše a ze srdce: „Jsem vaše dítě. Jsem vaše dítě. Přeji si, abyste mě viděli.“ Tyto výroky a jejich prožitek přinesly žádoucí změny na straně rodičů a později i v celé konstelaci rodinného systému.

 Mrtvý bod v konstelacích

Celý konstelační proces postupně graduje. Někdy se ale přihodí, že v určitou chvíli se jakoby zadrhne, uvízne na mrtvém bodě. V tu chvíli je nejdůležitější – pro mě coby konsteláře – být ochotná nevědět, přijímám tuto situaci a otevírám se NOVÉMU, ať už je to posun jakýmkoli způsobem. 

Výměna klienta za jeho zástupce

Když konstelace projdou extází řešení a rozhostí se uvolnění, je čas vyměnit zástupce klienta za něj samého. Co se děje následně? Konstelace pokračuje, a to někdy i náročněji, než jak probíhala předtím. Důvod je, že klient přinesl do procesu svoje živé obsahy, rezonanci rodů a zkušenosti ze života s problémem, na nějž si konstelaci postavil. Ale protože v procesu s jeho zástupcem už je „vyryta brázda k řešení“, věci se přirozeně ubírají právě tím směrem.  

Kdy konstelace končí?

Tento okamžik je jasný úplně všem přítomným, jak mně, tak klientovi, každému ze zástupců a sledujícím. Jasně cítíme, že konstelace došla do svého pravého tvaru. Ano, jde o konstelační tvarovovost! A pro všechny je radost zažívat, že se děje.  

Jak vystoupit z „rolí“ zástupců?

Stejně jako na začátku se na konci konstelace všichni zástupci postaví vedle sebe. Klient spolu se mnou přistupuje ke každému z nich a propouští je jednou provždy z jejich rolí a děkuje jim. Bývá to jeden z nejsilnějších a dojemných okamžiků procesu. Lidé jasně cítí, že prošli mimořádnými událostmi. Vnímají jejich správnost a opravdovost, což zažívají jako silně vyživující a naplňující.

V rámci mých konstelací platí tato PRAVIDLA:

 • Klient konstelaci sleduje, prožívá, a to jakkoli emočně, ale nemluví do ní.
 • Konstelující mluví, pokud se jich na něco ptám.
 • Konstelující se v konstelaci pohybují, pouze pokud to tak vnímají a cítí. Tyto pohyby vycházejí z jejich nitra. V konstelaci používám pokyn: „Následujte svoje vnitřní pohyby.“
 • Často se zaměřuji na fyzické prožitky, protože mám zkušenost, že k uvolnění a harmonizaci klientova problému nejlépe dochází právě přes přímý prožitek reakcí v těle jednotlivých zástupců konstelace. - Tělo nám říká reálně, co se v něm děje, kde co svírá, tlačí nebo je v napětí. Tato somatizace je skvělým vodítkem pro pravdivý průběh celé konstelace.

 • Není dovoleno: konstelující se nesmí inzultovat (napadat, urážet) a zakázány jsou sexuální projevy.

 • Ti přítomní, kteří právě nestojí v konstelaci, konstelaci pozorně sledují.

2. Co se děje v průběhu konstelací a po nich

Když jsou pro vás konstelace nové, pokud jste na nich poprvé nebo máte za sebou například jen 2-3 semináře, váš hodnotový systém a po předcích převzaté vzorce chování, myšlení a prožívání světa  a vůbec vše, co zahrnuje pojem ego , se účinnou cestou konstelací rozhýbe – a vy jako bytost začínáte (vědomě i podvědomě) přehodnocovat to, čeho jste se v daném tématu do té doby drželi.

Něco se osvědčí, něco můžete pustit a nahradit novým, více funkčním. To nové potřebuje jednak svůj prostor a za druhé čas, aby se spřátelilo se stávajícím. Je to jako když do zavedeného orchestru přibude nový hráč, je třeba, aby dostal prostor pro sladění se s dirigentem a spoluhráči. 

Konstelace se dotýkají vnitřních částí vaší osobnosti. Dokáží je aktivovat a také umožnit jejich správné směrování, a to v plném souladu s jádrem vaší bytosti.

Jak o sebe po konstelacích pečovat?

 • Během prvních 2 týdnů po konstelacích nedělejte závažná životní rozhodnutí.
 • Doporučuji, abyste k sobě byli laskaví, vezměte si svůj čas, získávejte nadhled a starejte se o svoje potřeby. 
 • Používejte svoji všímavou pozornost a mapujte změny, a to:
  - v pocitech těla
  - prožitcích, emocích
  - a v myšlenkách, 
  - plus v událostech, tedy v tom, co se ve vašem životě (vztahy, práce, zdraví, koníčky...)  začne odehrávat jinak, nově.

Proměny pozorujte a zaznamenejte

O změnách je dobré si psát, nejlépe ručně a do sešitu. Pozorování a záznam jsou základní a spolehlivé metody osobního růstu. Budete v mít v rukách poklad: díky záznamu odhalíte, kam se v sebevývoji zaměřit. 

Oceňujte se

A také sami sebe pochvalte, za každý krůček, který na své cestě uděláte. Jednak si zasloužíte ocenění a pak, pokud jsme chváleni, máme větší chuť do dalších výzev a změn.

Je možné, že někdo po konstelaci tzv. zůstane v roli?

1. To, že si vás někdo do své konstelace vybere jako zástupce jedné z „rolí“, se děje na základě vnitřní podobnosti s řešeným tématem, to znamená, že vědomě nebo podvědomě řešíte stejnou věc. Pokud tuto skutečnost odhalíte a přijmete ji, získáváte i v cizí konstelaci něco svého. Bonus navíc. 

2. V rámci konstelačního semináře předcházím tomu, aby zástupci tzv. zůstali v rolích.  Jak?  Třemi cestami:

 • dvěma rituály, vstupem do role a výstupem z ní,
 • očistou prostoru a přítomných,
 • předěly: tuto „instituci“ jsem vyvinula, abyste se mohli uvolnit a odpoutat od předchozí konstelace nejen slovně a emočně, ale i fyzicky, to znamená, že v předělech nejčastěji tančíme, a to ne nějakým druhem společenského tance, který by příliš uvolnění nedovolil, ale volným tancem. Je to meditace v pohybu, kdy necháme tělo, aby se pohybovalo, jak si samo přeje. Doslova. Někdy ty pohyby vůbec nesouvisejí s hudbou. A to je v pořádku.

  Abyste se lépe soustředili na projevy těla, přineste si na konstelace šátek na oči. Před volným tancem si oči zavažte. Zraková deprivace přináší vyšší míru aktivace jiných smyslů, mj. sluchu, takže se intenzivněji soustředíte na hudbu a následně se plněji propojíte s potřebami těla hýbat se určitým způsobem.

  Kromě volného tance v předělech zažíjete:
  - moje autorské meditační písně, pro práci s myslí,
  - jógu smíchu,
  - někdy bubnování ...

3. Kdyby se i přes tato opatření stalo, že se budete za několik dnů po konstelaci cítit, jako byste nebyli sami sebou nebo jako byste na sobě nesli něco, co vám nepatří, ozvěte se mi na info@ajasta.cz. Situaci vyřešíme. 

Jak můžete z role znovu-vystoupit sami

 • Udělejte si čas o samotě, vypněte mobil, počítač...
 • Ztište se, zklidněte a zvnitřněte se, například pozorností zaměřenou na dech. 
 • Postavte se doprostřed místnosti.
 • Toho, pro koho jste v konstelaci někoho zastupovali, si představte před sebou.
 • Dejte ruce dlaněmi k sobě, ve výši hrudi a upřímně pociťujte a prožívejte, jak jeho přítomnost teď a tady vnímáte.
 • Následně se spojte s vaším vnitřním božstvím, s jádrem Bytí ve vás – a z tohoto místa v sobě dotyčnému co nejupřímněji poděkujte: za to, že jste mohli v jeho konstelaci stát… zastoupit toho a toho člověka… a za vše, co vám konstelace přinesla a přináší. Pokud děkujete opravdově, po chvíli pocítíte změnu, a to i v pocitech těla .
 • Další fáze spojuje 2 věci: děkování nahlas a fyzický pohyb. To znamená:
  „Děkuji Ti, …. jméno …, že jsem mohl stát ve Tvé konstelaci. A tady a teď VYSTUPUJI z role zástupce …. jméno zastupované osoby.“ – Současně s těmito slovy udělejte buď krok dozadu nebo stranou. Souvětí a kroky můžete několikrát zopakovat, a to až do bodu, kdy se budete cítit svobodní, klidní, sami sebou.   

Je možné, že někdo po konstelaci tzv. zůstane v roli?

A také sami sebe pochvalte, za každý krůček, který na své cestě uděláte. Jednak si zasloužíte ocenění a pak, pokud jsme chváleni, máme větší chuť do dalších výzev a změn.

3. Jaká témata můžete v konstelacích řešit?

Protože jde o systémové konstelace, můžete řešit každou otázku či problém, který se dotýká vzájemných vztahů mezi částmi systému – anebo vztahů jednotlivých částí k systému jako celku.

Vnější vztahy

 • v původní (biologické) rodině,
 • v partnerství nebo manželství,
 • v zaměstnání,
 • v podnikání,
 • k rodišti, národu, kontinentu…

Vnitřní vztahy

 • k jednotlivým oblastem života, jako je láska, zdraví, kariéra, peníze,
 • fyzické, v těle=mezi orgány a částmi těla,
 • psychické, v mysli, emocích, vjemech=vědomí, nevědomí,
 • spirituální - Božská jiskra Života ve dvojím vztahu, a to k člověku jako celku a ke Všemu, co existuje.

Pro ilustraci uvedu několik příkladů:

Konstelace partnerství

 • jak se dostanete ven z bludného kruhu vzájemných výčitek, konfliktů a hádek?
 • máte se rádi, ale v poslední době si až nevysvětlitelně lezete na nervy,
 • nemůžete si pomoci, cítíte nutkání vybíjet si na partnerovi/partnerce negativní nálady,
 • konstelace vztahového prostoru = já – Ty – naše vztahovost,
 • potomci: máte potíže s početím dítěte,
 • máte za sebou potraty, chcete odhalit příčinu a počít, donosit a porodit děťátko,
 • žárlíte na něj/na ni, ničí vás to,
 • proč si hledáte stále stejný typ partnera/partnerky a jak to změnit?
 • i když jste v pořádku jak fyzicky, tak psychicky a máte zajištěný život, stále se vám nedaří najít vhodného partnera nebo partnerku,
 • byl jste nevěrný/byla jste nevěrná, co teď a co potom?
 • cokoli dalšího, co vás v lásce tíží, trápí, tlačí.

Konstelace vnitřního dialogu

 • řeší témata vztahu k sobě, jako je: nedostatečné sebevědomí – pocity bezcennosti – nízká sebedůvěra – chybějící sebejistota či sebehodnota – neschopnost postavit se za sebe – vnitřní části jako je vnitřní tyran či fracek nebo kritik,
 • umožňují evoluci vašich vnitřních podosobností a archetypů, jejichž vývoj a rozšíření vede k vašemu spokojenějšímu a šťastnějšímu životu,
 • umožňují hluboké propojení vašich částí, 
 • vedou k vyšší míře životního naplnění, a to díky sladění vás jako systému.

Konstelace vnitřní rodiny

 • pracují na transformaci a evoluci vnitřního muže – vnitřní ženy – a vnitřního dítěte

Konstelace původní (biologické) rodiny

 • hádky mezi otcem a matkou, negativně ovlivňující potomky,
 • dítě se náhle zhoršilo ve škole, ve známkách, v chování,
 • strach z prázdného hnízda = neumíte své děti nechat dospět a vnitřně je vypustit do světa,
 • mamahotel = váš mamánek stále bydlí s vámi a využívá vás,
 • cítíte závislost na původní rodině, neumíte odejít,
 • rodiče odkázali sourozenci dům, a to i přesto, že sourozenec už jeden vlastní a vy majetek nemáte. Sourozenec se s vámi odmítá vyrovnat. Vaše vztahy jsou narušené nebo úplně přestaly fungovat
 • cokoli dalšího…

Přechodové konstelace

konstelace, usnadňující uvědomění, prožitek a přechod do nové životní fáze:

 • z dětství do dospívání,
 • z dospívání do dospělosti,
 • do role matky/otce,
 • babičky/dědečka,
 • ze zaměstnání/podnikání do důchodu...

Konstelace zaměstnání

 • napjaté a jinak problematické vztahy na pracovišti,
 • mobbing – šikana na pracovišti,
 • bossing – šikana, které se dopouští nadřízený,
 • netáhneme za jeden provaz = problémy v týmové práci,
 • kdo s kým? = konstelace na sestavení funkčního pracovního kolektivu,
 • jak najít nové místo?

Firemní konstelace

 • proč má firma opakující se potíže v chodu a co s tím?
 • jak souvisí majitelova vnitřní přesvědčení o sobě a světě s prosperitou a úspěchy jeho firmy?
 • spory, hádky, konflikty mezi majiteli firmy,
 • špatné klima ve firmě,
 • firmu převzal nový majitel (nebo majitelé), ale v jejím chodu od té doby stále něco skřípe a vázne,
 • zaměstnanci jedné části firmy se hádají se zaměstnanci jiné části firmy,
 • jak v zaměstnancích probudit vyšší míru respektu vůči zákazníkům?
 • jak s chodem celého oddělení (nebo firmy) souvisí konflikt jednoho zaměstnance?

Konstelace kondice – vitality – imunity

 • kde leží příčiny projevů (chronických) zdravotních obtíží, s čím souvisejí, jak je řešit?
 • jak uvnitř, tak navenek = konstelace pro harmonizaci vnitřního stavu těla – mysli – emocí – bytí
 • jak rozhýbat sebe sama jako celek, stát se vitálním a dostat se do kondice?
 • imunita: kde leží důvody jejího omezení a jak ji rozvíjet?

Konstelace hojnosti – peněz - majetku

jaká vnitřní přesvědčení v oblasti hojnosti – peněz - majetku vás ovládají a co s tím?

Konstelace příběhů – pohádek – bájí – mytů – legend

Proč konstelovat tyto útvary?

 • nesou atributy důležitých životních témat,
 • jsou systémové = jde v nich o příběhy určitého celku,
 • můžete v nich najít podobnost – ať už s jejich postavami (přímo u sebe nebo ve vašich rodech) anebo se způsobem řešení ústředního problému.

4. Jak a proč konstelace fungují?

Jsem v pokušení napsat jen tohle: proč konstelace fungují, o tom víme tak málo – a to, co víme, je předmětem diskusí. A začínám si připadat tak   trochu jako Sokrates, když prohlásil: "Vím, že nic nevím."

Možná nevíme PROČ konstelace fungují, ale ze zkušeností víme, JAK na lidi působí:

Užitek konstelací z pohledu logiky

 • zjistíte a pochopíte, co se v systému/rodině/firmě děje,
 • vyjasní se role zúčastněných, plus to, jak přistupují ke svým povinnostem a nač mají právo,
 • objevíte hierarchii systému/rodiny/firmy,
 • odhalíte, kdo v systému/rodině/firmě schází a kdo je ten, kdo (ať už podvědomě či vědomě) jeho roli převzal (a co v důsledku toho děje jak v něm, tak s jeho životem),
 • tyto benefity konstelací rozhýbou stojaté vody a velice efektivně vyřeší konflikty uvnitř systému/rodiny/firmy.

Užitek konstelací z pohledu subjektivního prožívání reality

 • nejsilnějším prvkem je pomoc s přijetím reality života takové, jaká je. Díky tomu otevřeme vnitřní zdroje své síly a získáme motivaci jednak se správně rozhodnout, jak teď a tady dál – a za druhé chuť ty konkrétní kroky opravdu udělat.

 • konstelace jsou skvělým lékem na psychickou nedospělost. Stát se psychicky dospělými přitom jako jeden z elementů obsahuje odložit růžové brýle iluzí; pochopit, proč je to užitečné a uvidět i to, co iluze přinášejí: vidění světa skrze omamnou mlhu, která zamezuje dobrému mapování světa i sebe a tím i těm pravým krokům v osobním vývoji.

Užitek konstelací pro opravdové změny života

Když se konstelační proces vyvine až do závěrečného tvaru, dávám klientovi nabídku: „A tohle si vezměte s sebou.“ Proč? V tomto bodě klient na vlastní kůži zažil, jak vypadá a působí úplně jiná, nová alternativa řešení jeho tématu/problému. To je vzácná příležitost, které se mu v reálném životě těžko dostane.

Protože konstelační pole je v tu chvíli velice silné a každý přítomný jasně ví, „jak věci jsou“, obvykle navrhuji o konstelaci v kruhu přítomných nediskutovat, nerozebírat ji, ale raději ji nechat působit až do konce, což je už záležitostí klienta a může se to naplnit klidně i za několik dnů. Je to podobné, jako při pečení bábovky: pokud budeme každou chvíli otevírat troubu, kde se bábovka peče, těsto srazíme… a na upečeném moučníku si moc nepochutnáme. 

Užitek konstelací pro celý systém/rodinu/firmu

Za 20 let, co se konstelacemi aktivně zabývám (od roku 2000) jsem opakovaně viděla a slyšela, že ať už stojí v konstelaci jakýkoli člen systému/rodiny/firmy, výsledek procesu se přenáší na celek i na členy celku. Může pozitivně ovlivnit dokonce i ty, pro které je konstelace jako metoda nepřijatelná a sami by na ni nešli.

Jak tento jev vysvětlit? Například tím, že cokoli změníte – opravdu změníte – uvnitř sebe, ovlivní vaše rezonanční pole – tím pádem začnete vyzařovat něco nového – a přitahujete jiné chování lidí kolem vás.

Pravda je, že „strach má velké oči“: když si uvědomíte, že konstelace přinášejí do témat a problému jas a jednoznačnost řešení, znamená to, že věci, které jste viděli odděleně a s negativními emocemi a komentáři, začnete vidět s odstupem a v širších souvislostech. Už tím se původní strašáci buď zmenší nebo je můžete vzít a postavit na pole, aby ho hlídali před dotěrnými ptačími zloději.

Konstelace napomáhají tomu, abyste mohli spolehlivě a bez zranění vyndat ze své pomyslné studny života kameny, které blokují volný tok pramene čisté vody.

Konstelace coby terapeutický zázrak

Existují teorie, podle nichž jsou konstelace terapeutický zázrak. Hlavně jde o momenty překvapení, která zažívají konstelační nováčci, například:

Zástupkyně mojí matky ji nikdy neviděla, ale mluví a chová se jako má matka, jak je to možné?!

Nebo: „Nemůžu uvěřit, že cizí člověk, který nezná mě ani nikoho z mé rodiny, se v roli zástupce mého strýce choval vůči tetě tak agresivně. Strýc se ženou se léta hádají a dělají si naschvály…

Čím vysvětlit tento jev?

Abychom našli odpověď, je třeba zaujmout jiný pohled na svět, než jaký nás učili ve školách.

5. V jakých případech konstelace nepoužíváme

Systemické a rodinné konstelace a pohyby duše je metoda, jak se do hloubky poznáte, objevíte svoje místo v rámci systému/rodiny/firmy a  kladně ovlivníte svůj vývoj i evoluci příslušného systému. To znamená, že tento přístup je určen pro klienty, kteří jsou po celou dobu průběhu i účinku konstelací schopni převzít plnou zodpovědnost za sebe i za to, co a jak v procesu dělají.

Pokud máte jakékoli pochybnosti, zda se ve svém zdravotním stavu máte či nemáte konstelací zúčastnit, určitě se mi předem ozvěte. Děkuji.  

Kdy konstelace nejsou vhodné

 •  nenahrazují lékařskou pomoc, a tak nejsou určeny pro nemocné,
 • nenahrazují psychoterapii,
 • při akutních stavech, ať už fyzických nebo psychických traumatech nebo situačních krizích, jako například v době, kdy jste čerstvě po rozchodu či rozvodu, máte akutní trauma kvůli partnerově nevěře či vám právě zemřela blízká osoba.
 • při stavech, kdy je nutná zvýšená opatrnost, například: kardiovaskulární poruchy (infarkt, angina pectoris atd.), dále epilepsie a také v důsledku těžké nemoci nebo pooperační slabosti celkově vyčerpaný organismus,
 • v těhotenství: sdělte mi, že jste těhotná, prosím. Přesto, že riziko ohrožení dítěte nebylo prokázáno, bdělost a opatrnost doporučuji hlavně v prvním trimestru. Co to znamená:
 • po celou dobu konstelací buďte ve vnitřním propojení s dítětem i se sebou a pečlivou pozorností vnímejte, jestli je pro  vás oba průběh konstelací v klidu a pohodě,
 • v žádném případě nevstupujte do těžkých rolí,
 • v okamžicích katarze (emočně silných projevů) v konstelacích na chvíli odejděte z místnosti.

Další případy, kdy je nutné MĚ INFORMOVAT PŘEDEM, dostatečně dlouho před konstelacemi:

 • jste-li v jakémkoli léčení. V tom případě je navíc třeba, abyste svůj záměr zúčastnit se konstelací předem projednali s ošetřujícím lékařem, psychologem či psychoterapeutem.
 • pokud trpíte psychotickými projevy, jako je mimořádné kolísání emocí a nálad, ataky úzkosti – paniky – návaly strachu, halucinace, paranoia, slyšíte-li uvnitř sebe hlasy, pak svou účast na konstelacích nejprve zkonzultujte s lékařem či terapeutem, kteří zváží, zda jsou pro vás konstelace vhodné nebo vás na ně doprovodí.
 • pokud jste vy nebo vaši rodiče či sourozenci prožili těžká traumata, jako je zavraždění člena rodiny, incest, znásilnění, válečná traumata nebo je někomu ve vaší původní rodině diagnostikována závažná psychická porucha.  

6. Kdo si během semináře postaví konstelaci?

Konstelacemi provázím od roku 2008. Zpočátku jsem brala jako samozřejmost, že si svou konstelaci postaví každý zúčastněný. Ale praxí jsem zjistila, že z tohoto úhlu pohledu existuje několik skupin lidí, kteří na konstelační seminář přicházejí. A v zásadě jsou dvě:

 1. Pevně rozhodnutí: ti, kteří o to postavit si konstelaci doopravdy stojí.  Už týden (nebo i déle) předem cítí a vnímají vnitřní přípravu na konstelace, a proto tím pečlivěji pozorují pohyby ve svém vnitřním světě i následnou synchronicitu ve světě vnějším. Někteří jsou klienty mých individuálních sezení a pokud jejich termín spadne právě do doby před seminářem konstelací, pracujeme na některém z vynořujících se témat.
 2. Pozorovatelé = ti, které konstelace sice zajímají, ale ani omylem by se do nich nenechali postavit: příčinou je obvykle silný strach, že… a důvody ať dosadí každý za sebe. Ale vážně: někdo je prostě víc zaměřený na život venku a na větší celek, ať už je tím celkem školní třída nebo manželství či pracovní kolektiv – a jiný se zase cítí lépe s několika přáteli anebo  vyhledává samotu. - Mezi pozorovatele patří i ti, které konstelační seminář přitahuje, nechávají se postavit do rolí zástupců, necítí primární potřebu postavit si vlastní konstelaci, ale když se to změní v průběhu semináře, o konstelaci se přihlásí.  

Z těchto dvou možností si vyberte podle svého vnímání a cítění. Nejlépe uděláte, když dáte na své vnitřní pocity. Ty vám pomohou i v procesu konstelací.

Malé skupiny

V prvních deseti letech jsem pracovala se skupinami konstelujících kolem dvaceti až pětadvaceti lidí.

Někdy od roku 2019 ale pozoruji, že mnohem účinnější a hlubší je práce v malých skupinách: proto teď pořádam  konstelační semináře maximálně pro 6 zájemců. Lidé, kteří mohou porovnat dřívější procesy s těmi současnými, si chválí, že:

- v malé skupině se mohou mnohem více otevřít,

- konstelační procesy jsou intenzivní, hluboké a zároveň působí jemně a důsledně,

- konstelace jim teď výrazně mění život k lepšímu.

7. Cena konstelací

Na základě rozdělení lidí do dvou skupin (viz. předešlý bod 6) jsem vytvořila dvojí platbu za konstelační seminář:

 1. Pro pevně rozhodnuté = pro ty, kdo vědí naprosto jistě, že si konstelaci postaví a chtějí si tuto možnost zajistit: 2 500 Kč.
 2. Pro pozorovatele = ty, kdo chtějí konstelační procesy vnímat a dívat se na ně, ale nepřejí si postavit konstelaci a ani nechtějí být zástupcem role. + Pro ty, kdo chtějí zastoupit některou roli, ale nechtějí si postavit vlastní konstelaci: 1 800 Kč.

Individuální konstelace

Konstelace může také probíhat ve zcela intimním prostředí, kdy budeme přítomni jen vy a já. Celou konstelací a rolemi vás bezpečně provedu. Cena individuální konstelace 2.200 Kč za 1 hodinu. Celková cena se odvíjí od délky konstelace. Obvykle: 1,5 – 3 hodiny.  Individuání konstelace se platí po skončení v hotovosti na místě podle času, který v ní strávíme. 

Záloha + doplatek na místě

Jakmile odešlete vyplněnou přihlášku, dostanete mailem platební údaje k uhrazení zálohy ve výši 500 korun. Poté je vaše místo na konstelacích rezervováno. Zbylou částku zaplatíte na místě, připravte si hotovost ve výši uvedené ceny, prosím.

8. Za jakých podmínek se můžete na konstelace přihlásit

 1. Vaše místo je rezervováno po zaplacení zálohy ve výši 500 korun. Jakmile odešlete vyplněnou přihlášku, dostanete mailem platební údaje k jejímu uhrazení.
 2. Zbytek platby za konstelační seminář zaplatíte na místě, v den jeho konání. Připravte si hotovost ve výši uvedené ceny, prosím.
 3. Pokud se na jednu akci přihlásí více zájemců, než jaká je její kapacita, vytvoří lektorka pro později přihlášené co nejbližší další termín a přednostně jim jej nabídne.
 4. Účast na konstelačním semináři je dobrovolná a každý přítomný za sebe nese po celou dobu plnou odpovědnost. Uvědomuje si, že průběh semináře může být náročný, a to jak fyzicky, tak i psychicky.

 5. Konstelace nenahrazují lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Každý, kdo v době semináře prochází jakoukoli léčbou, se zavazuje ohlásit lektorce tuto skutečnost alespoň týden předem a sdělit jí druh potíží, z nichž se léčí.

 6. Lektorka doporučuje, aby ti, kdo se nyní léčí, předem jednali o své účasti na konstelacích s ošetřujícím lékařem nebo psychoterapeutem.

 7. Na semináři je vyloučena konzumace alkoholu i jiných návykových látek a stejně tak je vyloučeno sexuální chování, inzultace a jiné formy násilí. Pokud někdo toto pravidlo poruší, bude z konstelací okamžitě vyloučen, a to bez nároku na vrácení platby za akci.

 8.  Účastník semináře může na vlastní odpovědnost z akce kdykoli odejít, a to bez nároku na vrácení platby.

 9. Pozdější nároky na odškodnění za jakékoli hmotné či nehmotné škody, vzniklé účastí na semináři, kromě těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí lektorky, jsou vyloučeny.

 10. Zvukový nebo obrazový záznam z konstelačního semináře: vyplněním a odesláním přihlášky na seminář účastník vyjadřuje svolení ke tvorbě zvukového nebo obrazového záznamu z konstelací, ale pouze pro osobní nebo výukovou potřebu lektorky, to znamená, že poskytnutí těchto materiálů třetí straně je vyloučeno. – Pokud nastane případ, kdy bude potřebné pořídit video nebo fotografie z akce pro účely zveřejnění například na lektorčině webu nebo YouTube kanálu, pak o tom budou účastníci předem informováni a rozhodnou se, zda s tím souhlasí nebo nesouhlasí. (Dostanou k podpisu povolení k použití osobních údajů a záznamu v souladu s předpisy GDPR.)  Tomu, kdo se nebude chtít pořízení záznamu zúčastnit, bude nalezeno místo, kde se záznam nebo fotografie nepořizují.

9. Termíny nejbližší konstelace

V tuto chvíli máme 2 termíny konstelací:

Praha: neděle 19. března, 10:00 - 17:00,

Brno: sobota 8. dubna, 10:00 - 16:00.

Inviduální konstelace: na termínu se s vámi ráda dohodnu, neváhejte mě kontaktovat na e-mailu info@ajasta.cz nebo telefonu 777 343 229, nejlépe prosím SMS.

Objednat se na konstelaci

⤵︎

Chci se konstelace zúčastnit jako (zvolte jednu z možností): *

Vaše osobní údaje budou použity pouze ke zpracování vašeho dotazu/objednávky.

Moc se těším na setkání s vámi.