OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemný den, vážení a milí návštěvníci mých stránek,

níže uvedený text o ochraně osobních údajů a také o podmínkách použití tohoto webu si prosím pečlivě přečtěte. Díky tomu si dané okruhy vyjasníte a předejdete možným nedorozuměním.

Ať vám moje stránky pomáhajíí a přinášejí užitek!

O mně: kdo jsem a kde mě najdete

Tento web provozuje:

Mgr. Hanka Ajasta

Se sídlem: Ortenovo náměstí 19, 170 00 Praha 7

IČO: 65 9312 38

V evidenci Živnostenského odboru Úřadu MČ Praha 7

Jak mě můžete kontaktovat:

 • e-mailem, na e-mailové adrese: info(zavináč)ajasta.cz,
 • na mobilu číslo: (+420) 777 343 229.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

(dále jen „GDPR“).

 

Prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

1. Správce osobních údajů

Mgr. Hanka Ajasta, se sídlem: Ortenovo náměstí 19, 170 00 Praha 7, IČO: 65 9312 38, v evidenci Živnostenského odboru Úřadu MČ Praha 7 (dále jen „správce“),
Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v takovém rozsahu, v jakém je daný subjekt údajů správci poskytnul, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem anebo takových, které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes web, e-maily, telefon, chat, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
 • popisné údaje (např. bankovní spojení),
 • další údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů, zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

5. Kategorie subjektů údajů

 • návštěvník webu správce,
 • zákazník správce,
 • zaměstnanec správce,
 • dodavatel služby,
 • jiná osoba, která je ke správci ve smluvním vztahu.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 • zpracovatel,
 • finanční ústavy.
 • veřejné ústavy,
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU).

7. Účel zpracování osobních údajů

 • Účely, které jsou obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů,
 • Jednání o tématu smluvní vztah,
 • Plnění smlouvy,
 • Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),
 • Archivnictví, které je vedeno na základě zákona,
 • Plnění zákonných povinností ze strany správce,
 • Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho  sídle, provádí jej správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad, kterými se řídí správa a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů, které se týkají ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů, a to s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • Subjekt údajů udělil souhlas pro 1 (jeden) či více konkrétních účelů,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež se na správce vztahuje,
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu, který je prováděný ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jímž je pověřený správce,
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů
1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii osobních údajů, které jsou dotčeny,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, jimž osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po niž budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2. Každý subjekt údajů, jenž zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce takto vzniklý stav odstranil . Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1. shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Pokud správce nevyhoví žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, to znamená Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1. nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje náklady, jež jsou nezbytné k poskytnutí informace.